បច្ចេកវិទ្យា Inverquark

បច្ចេកវិទ្យា Inverquark ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ដោយ Aquark អគ្គិសនី Ltd ដែលបន្ទាប់ពីឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍនិងការស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ 2017 បច្ចេកវិទ្យា Inverquark តែមួយគត់ត្រូវបានបង្កើតដោយជោគជ័យទៅអាងឧស្សាហកម្ម។ វាគឺជាដំណោះស្រាយកំដៅអាង Inverter សន្សំច្រើនបំផុត & ថាមពលស្ងៀម។ ភាពខ្លាំងរបស់វាគឺ Inverter សំខាន់របស់ DC stepless, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាង Inverter តែមួយគត់និងការការពារឆ្លាតវៃ។
បច្ចេកវិទ្យានៃការ Aquark Stepless Inverquark របស់ DC Inverter ពូលកំដៅបូមស្រះកំដៅដំណោះស្រាយ