නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන

ස්ටෙප්ලස් ඩීසී ඉන්වර්ටර් පිහිනුම් තටාකයේ තාප පොම්පයේ නිෂ්පාදන - ඇක්වාක් ඉලෙක්ට්‍රික් සමාගම, ලිමිටඩ්.

Aquark is a professional inverter pool heat pump manufacturer in the world, mainly focuses on inverter pool heat pump’s R&D and manufacturing. It was founded by an expert team with 20 years of professional pool heat pump experience.

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී ඇක්වාක් විසින් පුළුල් තත්ත්ව පාලන ක්‍රමයක් ගොඩනගා ඇත. R32 සහ R410A ශීතකරණයක් දැන් ලබා ගත හැකිය. ඇක්වාක් විසින් සපයනු ලබන සෑම තටාක තාප පොම්පයක්ම දැඩි ලෙස නිෂ්පාදනය කර පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.